Instytut Gryphius

Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury powstała w 2004 roku z inicjatywy właścicielki firmy PROFFMAN Małgorzata Glück działającej na rzecz projektów lokalnych. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym oraz postanowieniami statutu. Organem do reprezentacji jest Zarząd. Po 13 latach działalności statutowej Fundacji zostały dokonane zmiany w zakresie celów statutowych i nazwie. Aktualna nazwa fundacji to „Instytut Gryphius”. Siedziba Instytutu Gryphius znajduje się przy ulicy Mickiewicza 19 w Szczecinie.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, promocyjną oraz ekspercką na rzecz wzmocnienia postaw prorodzinnych i przedsiębiorczych.

Jeśli chcesz więcej informacji o Nas, wyszukaj statut. Tam znajdziesz cele, zasady, formy i zakres naszej działalności.

Statut Fundacji Instytut Gryphius

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Fundacja założyła cel wspierania transgranicznej aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych młodzieży szkolnej, studentów, ich rodzin i znajomych oraz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji z obszaru pogranicza.

Misja

Naszą misją jest wzajemna odpowiedzialność i solidarna Wspólnota, która jest dobrze przygotowana na wyzwania globalizacji. W celu zapewnienia związku wizji z realnym działaniem, promujemy uczenie się przez całe życie, gospodarkę opartą na wiedzy i społeczeństwo informacyjne poprzez wzbogacanie życie kulturalnego i społecznego.